श्री राधा-कृपा-कटाक्ष-स्तव-राज


मुनीन्द्रवृन्दवन्दितेत्रिलोकशोकहारिणि, प्रसन्नवक्त्रपण्कजे निकुञ्जभूविलासिनि, व्रजेन्द्रभानुनन्दिनिव्रजेन्द्रसूनुसंगते, कदा करिष्यसीह मांकृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                           
         ॥१॥
अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते, प्रवालबालपल्लव प्रभारुणांघ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥२॥
अनङ्गरण्ग मङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां, सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरंवशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥३॥
तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे, मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले  विचित्रचित्र सञ्चरच्चकोरशावलोचने
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥४॥
मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते , प्रियानुरागरञ्जितेकलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥५॥
अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते , प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि  प्रशस्तमन्दहास्यचूर्ण पूर्णसौख्यसागरे
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥६॥
मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदोर्लते, लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥७॥
सुवर्णमलिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे, त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥८॥
नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे, प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्य मञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहसौभगोरुके
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                                
         ॥९॥
अनेकमन्त्रनादमञ्जु नूपुरारवस्खलत्, समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरीविडम्बिचारुचङ्क्रमे
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥१०॥
अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते, हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चजावरप्रदे अपारसिद्धिऋद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥११॥
मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि, त्रिवेदभारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि रमेश्वरि क्षमेश्वरिप्रमोदकाननेश्वरि
व्रजेश्वरिव्रजाधिपे श्रीराधिके नमो˜स्तुते                                                                                                          
                   ॥१२॥
इती ममद्भुतंस्तवं निशम्यभानुनन्दिनी, करोतु सन्ततं जनंकृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैवसञ्चित त्रिरूपकर्म नाशनं
लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्                                                                                                                                 ॥१३॥

======================================================================

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *